Зареждам...
Архив новини

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка

15/03/2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител за ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ”по проект DIR5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”, финансиран по силата на Заповед № РД-565/13.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Дирекция ”Национален парк Рила”-Благоевград по оперативните програми, съфинансирани  от Структурните фондове и  Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012г. на Управляващия орган на Оперативана програма ”Околна среда 2007-2013г.” при МОСВ -Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 09:00 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 16:30часа в срок до 16:30 часа на 08.04.2013г. от деловодството на Д „НП Рила”– гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В, след представяне на преводно нареждане за плащане на определената за това такса.Цената на настоящата документация е в размер на 10.00 лв./десет лева/ с вкл. ДДС, като сумата може да бъде заплатена на касата на Д „НП Рила”– гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица” № 12 В или да бъде преведена по банкова сметка на Д „НП Рила” с IBAN:BG40SOMB91303137009901, BIC SOMBBGSF, при Общинска банка АД – клон Благоевград.При поискване от заинтересовано лице възложителят е длъжен да изпрати документацията за сметка на лицето, отправило искането.

Краен срок за закупуване на документацията е 08.04.2013 г.

Краен срок за подаване на оферти: 17.04.2013 г.
РешениеОбявлениеОтговор на поставени въпросиДокументация за участие може да се изтегли и разгледа от ТУК.

Новини
Връчени бяха годишните награди за природозащита на името на Мими Праматарова
13/06/2019
На официална церемония в Министерството на околната среда и водите бяха връчени...
Дирекция „Национален парк Рила“ отбелязва 5 юни - Световния ден на околната среда с поредица от инициативи
31/05/2019
Честванията по повод Световния ден на околната среда – 5 юни, ще започнат на 3 юни в...
28 май – Ден на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“
28/05/2019
Денят на парковете в България отбелязва Дирекция „Национален парк Рила“ с Ден...
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2019
На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното...