Зареждам...
Архив новини

Проведе се първа информационна среща „Дестинация Южна Рила“

17/08/2018


Дирекцията на Национален парк „Рила“(ДНП „Рила“) проведе информационна срещаза представяне на първите резултати от прилагането на туристическия продукт „Дестинация Южна Рила”. Представянето беше в„Еколенд“ –интерпретативен образователен център в местността „Бодрост“, с участието на представители от Областнатаадминистрация в Благоевград, община Благоевград, сдружения и предприемачи.


Продуктът се разработва в рамките на проект „Засилване на капацитета на защитени зони, чрез иновативна методология за устойчивост“, с акроним BIO2CARE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г., по който парковата дирекция е бенефициент. В рамките на информационната среща бе представена и широко разисквана темата, свързана с „Туристически продукт „Южна Рила – разнороден, комплексен, уникален и променящ се”.


Дейностите по Проект BIO2CARE са свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. Специфичната цел е да се подобри ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Водещ партньор по проекта е Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, с гръцките партньори Национален парк на Източна Македония и Тракия, Община Нестос, Център за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Национална конфедерация на хората със специфични нужди. Българските партньори са РИОСВ-Благоевград,ДНП „Рила“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.


Основни дейности по проекта, които Д „НП Рила“ ще изпълни,са:


Изграждане на Посетителски информационен център - Благоевград, достъпен за хора със специални нужди и в неравностойно положение. Той ще е обособен на място, предвидено да обхване голяма част от основния туристопоток на гр. Благоевград в стария квартал „Вароша“;


Разработване и внедряване в експлоатация на Специализирано мобилно приложение за мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на ДНП „Рила“;


Организация на събитие по проект BIO2CARE, в това число за представяне на резултатите от изпълнението на методическата рамка в рамките на потенциален туристически продукт „Дестинация Южна Рила“;


Изготвяне на доклад за прилагане на методологичната рамка в рамките на потенциален туристически продукт „Дестинация Южна Рила“;


Капитализиране на резултатите и популяризиране на територията на Република България и трансграничния регион;


Организиране и провеждане на събития за хора в неравностойно положение – информационни дни под надслов: „Парангалица – най-стария горски резерват“. Изготвяне на брошури и публикации на Брайлов текст за НП „Рила“;


Доставка на специализирана мониторингова екипировка;


Приспособяване на екопътека „Запазена Парангалица“за хора в неравностойно положение.


Обща стойност на проекта е: 1 093 111,60 евро, като за ДНП „Рила“ тя е 201 611,50 евро.

Галерия

Новини
Дирекцията на Национален парк „Рила“ отбелязва Световния ден на водата
21/03/2019
Дирекцията на НП „Рила“ ще отбележи Световния ден на водата с разнообразни...
Обява за конкурс
11/03/2019
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“ – БЛАГОЕВГРАД на основание чл.10, ал.1 от...
В Благоевград представиха проекта „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“
21/02/2019
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе начална пресконференция по проект...
Отбелязваме 27 години от обявяването Национален парк „Рила“ за защитена територия
20/02/2019
Дирекцията на НП „Рила“ отбелязва 27-годишнината от обявяването на Национален...