Зареждам...
Архив новини

Публична покана

20/02/2013

Възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана

 

С ПРЕДМЕТ:

Доставка на канцеларски материалии консумативи за целите на организация и управление на Проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управлениена Национален парк Рила І-ва фаза“.

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 

Предмет:Периодично повтарящи се доставки на канцеларски материали и консумативи по писмена заявка/и от Възложитля  по спецификация – приложение № 12.Изпълнението  на доставките е за целите на на НП «Рила», свързани с организация и управление на проект BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“, финансиран по ОС 3 на ОП «Околна среда 2007-2013г.» съгласно Заповед № РД- 565/13.07.2012г.

Канцеларските  материали и консумативи предмет на настоящата поръчка включват принтерна хартия, копирна хартия, пощенски пликове ,пишещи средства, класьори, папки и офис консумативи – принтерни глави.

 

Количества и обем:

Съгласно приложение 12 - Спецификация, неразделна част от   Документацията за участие.Документация за участие може да се изтегли и разгледа от ТУК.

Покана образец АОПКраен срок за подаване на оферти: 28.02.2013 г. – 17.30 ч.

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...