Зареждам...
Архив новини

Стартират строително-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза

28/08/2019

С церемония „Първа копка“ и водосвет Дирекция “Национален парк Рила“ стартира строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Официалната церемония ще се проведе на 3 септември 2019 г. /вторник/ от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността Нехтеница (над хижа Трещеник), на територията на Национален парк „Рила“.

Участие в церемонията ще вземат Красимир Живков - зам. министър на МОСВ, Красимир Андонов - Директор на Дирекция „Национален парк Рила“, д-р Стефан Кирилов - Ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – Ръководител на екип ТП по проекта, представител на фирмата изпълнител на дейността.

На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.

С реализирането на проекта ще се подобри природозащитното състояние в следните типове природни местообитания: Гори от бяла и черна мура; Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; Мизийски гори от обикновена ела; Рило-родопски и Старопланински бялборови гори; Планински сенокосни ливади; Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea, на територията на НП „Рила“.

Изпълнението на проекта ще се отрази положително и на природозащитното състояние на следните видове: Балканска дива коза, Голям нощник, Широкоух прилеп, Алпийска розалия, Голям буков сечко  и Поточен рак.


Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

 

 

Тази публикация е осъществена по Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

 
Новини
28 май - Ден на парковете в България
28/05/2020
Традицията за отбелязване на Ден на парковете започваот 1909 г., когато в Швеция са...
ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
01/05/2020
На основание Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министъра на...
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019-2020 г.
24/04/2020
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните...
Литературен конкурс на тема: На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда
24/04/2020
Национален доверителен екофонд  Дирекция „Национален парк Рила“ и...