Зареждам...
Архив новини

Стартират строително-рехабилитационните дейности по проект „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза

28/08/2019

С церемония „Първа копка“ и водосвет Дирекция “Национален парк Рила“ стартира строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Официалната церемония ще се проведе на 3 септември 2019 г. /вторник/ от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността Нехтеница (над хижа Трещеник), на територията на Национален парк „Рила“.

Участие в церемонията ще вземат Красимир Живков - зам. министър на МОСВ, Красимир Андонов - Директор на Дирекция „Национален парк Рила“, д-р Стефан Кирилов - Ръководител на проекта, инж. Цветанка Ценова – Ръководител на екип ТП по проекта, представител на фирмата изпълнител на дейността.

На събитието са поканени представители на държавната администрация, местната власт, неправителствени организации и медии.

С реализирането на проекта ще се подобри природозащитното състояние в следните типове природни местообитания: Гори от бяла и черна мура; Букови гори от типа Luzulo-Fagetum; Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; Мизийски гори от обикновена ела; Рило-родопски и Старопланински бялборови гори; Планински сенокосни ливади; Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto – Nanojuncetea, на територията на НП „Рила“.

Изпълнението на проекта ще се отрази положително и на природозащитното състояние на следните видове: Балканска дива коза, Голям нощник, Широкоух прилеп, Алпийска розалия, Голям буков сечко  и Поточен рак.


Общата стойност на проекта е 11 994 781,47 лв., от които 10 195 564,24 лв. европейско финансиране, а 1 799 217,23 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

 

 

Тази публикация е осъществена по Проект: BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

 
Новини
Наближава крайният срок за участие в конкурса „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“
07/11/2019
Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на...
17 паркови рейнджъри се включиха в гасенето на пожара в Национален парк „Рила”
27/10/2019
17 рейнджъри от Дирекция „Национален парк Рила” се включиха в гасенето и...
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще се проведе за единадесета поредна година
17/10/2019
Дирекция „Национален парк „Рила“ в партньорство с Националния дворец на...
Членове на Съюза на слепите се запознаха с природата на НП „Рила“
18/09/2019
За трета поредна годинаДирекция Национален парк „Рила“ и Съюзът на слепите в...