Зареждам...
Архив новини

Oбучения на служителите на Дирекция „Национален парк Рила“

12/06/2020

Дирекция „Национален парк Рила“ сключи два административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ за обучения на служителите ѝ. Одобрените проекти са „Компетентни и мотивирани служиели на Дирекция „Национален парк Рила“ и „Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите на Д „НП Рила“ по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за териториалната администрация“. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

По първия проект са предвидени обучения по следните модули:  • Специализирани обучения, свързани с европейските директиви в областта на околната среда и биологичното разнообразие. Информация и практическо приложение


  • Специализирано обучение, свързано с Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД)


  • Специализирани обучения, свързани с подготовка на структурата и дейността за въвеждане и прилагане на иновативни подходи, включително в дейността на Парка


  • Специализирано обучение, свързано с прилагане на законодателството и залавяне на нарушители


  • Специализирано обучение за управление на екосистемите - проследяване и въвежда на проактивен подход в тяхното управление


По втория проект са предвидени обучения по следните модули:  • Специализирани обучения, свързани с промените в климата и тяхното влияние върху дейността на Д „НП Рила“


  • Специализирани обучения, свързани с географски информационни системи в климата и тяхното влияние върху дейността на Д „НП Рила“


Основната цел на проектитее чрез тяхното изпълнение да се допринесе за обучението на специализираната администрация на Бенефициента в теми, пряко свързани с нейната работа, както и да спомогне за постигане на мерките от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация [ПКСРДА] и постигането на индикатори за изпълнение на ОПДУ„Обучени служители от администрацията"с целева стойност 175 000 обучени служители към 2023 г.

Очакваният резултат от изпълнението на проектитее повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на Бенефициента, което ще допринесе за по-доброто управление, включително предоставяне на по-качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 198 720 лева по първия проект и съответно 198 936 лева по втория проект.

Галерия

Новини
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...
Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера
14/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ представи и обсъди с широкото участие на...
Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера
09/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания...
Министър Димитров направи първа копка за изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“
14/08/2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на...