Зареждам...

Добре дошли !

 

 

Метеорологична прогноза, ВРЕМЕТО ДНЕС - НИМХ 

ПСС

Планинска спасителна служба - ВРЕМЕТО 

Дирекция „Национален парк Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания и обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“, на 11 септември 2020 г. в Посетителски център за Национален парк „Рила“- Паничище.

С протокола от срещата може да се запознаете тук 

Представени презентации съгласно дневния ред:

  1. „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“;

  2. „Представяне на предвидените мерки съгласно изготвен идеен проект по договор №УУНПРII-09/07.05.2019г. „Инженеринг (проектиране и смр) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“;

  3. „Технология на изпълнението“;
             

 


Важно съобщение!

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Дирекция „Национален парк Рила“ организира разяснителна кампания и обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, на територията на Национален парк „Рила“.
 
Публичното събитие ще се проведе на 11 септември 2020 г. (петък) от 11:00 ч. в Посетителски център за Национален парк „Рила“- Паничище.
 
На срещата ще бъдат представени мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера, предвидени за изпълнение в рамките на Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила“ II-ра фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“.
 
Очакваме Ви!
 
 
С УВАЖЕНИЕ,
КРАСИМИР АНДОНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ И ОБСЪЖДАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АНТРОПОГЕННИЯ НАТИСК И СТЕПЕНТА НА ЕУТРОФИКАЦИЯ В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

 
11 септември 2020г. /петък/ от 11.00 ч.
Посетителски център за Национален парк Рила- Паничище
 

ДНЕВЕН РЕД

 
 


10.30– 11.00 ч.

 

Регистрация на участниците

11.00– 11.10 ч. 
 
Откриване на събитието 
11.10– 11.40 ч. Представяне на Дейност 5 от Проекта: „Подобряване на  природозащитното състояние на природно местообитание 3130 - Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea, чрез намаляване на степента на еутрофикация в тях“
11.40– 12.10 ч. Дискусия и представяне на гледни точки на участниците 
12.10– 12.40 ч.     Представяне на предвидените мерки съгласно изготвен Идеен проект по Договор №УУНПРII-09/07.05.2019г. „Инженеринг (проектиране и СМР) за рехабилитация/изграждане на съоръжения - по пътека от горна лифтова станция - х. Рилски езера - Сухия чал - ез. Бъбрека, ез. Сълзата - ез. Бъбрека - ез. Близнака - Трилистник - ез. Рибно, от всички страни (източен и западен бряг) - ез. Долно - х. Рилски езера и от Рибно езеро по лятната туристическа пътека до х. Рилски езера“

12.40– 13.10 ч. 
 
Дискусия по предвидените мерки 

13.10– 13.30 ч.
 
Кафе пауза 

13.30– 14.00 ч
 
Технология на изпълнението 

14.00 ч.     
 
Дебат и обобщаване на предложенията

 


Важно съобщение!

НА ВНИМАНИЕТО НА

СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛАОтносно:  Регистрация на водовземните съоръжения, попадащи в границата на Национален парк „Рила“.
 
 

     Уведомяваме Ви, че съгласно § 41, ал. 1от Закона за водите, тече процедура по узаконяване на съществуващи вече водоизточници /тръбни кладенци/. Дава се възможност на собственици на водовземнисъоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземнисъоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения застроеж и не са вписани в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до 27.11.2020 г. да подадат в съответната Басейнова дирекция заявление за вписване.

Съгласно § 144, ал. 1 от Закона за водите, собствениците на съоръжения заподземни води, предназначени за водовземане, които се ползват или могат да се ползват за водовземане със стопанска или нестопанска цел, за които не са предоставениправа за ползване на водите, подават в съответната Басейнова дирекция заявление завписване на съоръженията в регистъра по чл. 118г от същия.

Във връзка с горното е необходимо всички собственици/ползватели на обекти и водовземни съоръжения (всички видове) на територията на парка, да представят и в Дирекция „Национален парк Рила“ данни и съответните документи, свързани с местоположението, функционирането, състоянието, собствеността на съоръженията, както и на обектите, които захранват.КРАСИМИР АНДОНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“

 
Важно !
 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Правила за посещения на територията на  Национален парк "Рила"

АКТУАЛИЗИРАТ СЕ!!! 

 

 Важно !

  

  

ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19


Всички ползватели на административни услуги, предоставяни от Дирекция "Национален парк Рила" могат да заявяват/получават документи по електронна поща или чрез лицензиран пощенски оператор!

e-mail адрес за заявяване: delovodstvo@rilanationalpark.bg 

Заповед № РД 15 /11.03.2020 година 

  


 

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

тел: 0884 111 400
Централен офис на Дирекция
"Национален парк Рила",
на адрес: Благоевград,
ул. „Бистрица“ № 12 В
  електронен адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg


ВАЖНО!Заповед  №РД 09/69 05.02.2019 г на Министъра на Земеделието, храните, горите за забрана на риболов 2019-2021г. в Република България ТУК

Заповед №РД 09-346 22.04.2019г на Министъра на Земеделието, храните, горите за забрана на риболов за периода на размножаване на рибата в Република България ТУК


 


 

  

 

         

Заповед № РД-30/05.04.2019 г. за удължаване срока за подаване на нови заявления за паша  на лицата получили писма с наш изх. №№: РР-01-09-19-(1)/03.04.2019 г.; РР-01-09-22-(1)/03.04.2019 г.; РР-01-09-25-(1)/04.04.2019 г.; РР-01-09-26-(1)/05.04.2019 г. тук

ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк “Рила” през 2019 година тук


  УСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЛПИЙСКА  ДЕЙНОСТ – КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК “РИЛА”


УСТРОЙСТВЕН  ПРОЕКТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО И ПАРКИРАНЕТО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ тук


 
    

 

 Национален парк “Рила” e най-големият национален парк в България. Разположен е на 100 км. южно от София, в централните и най-високи части на Рила планина. В него се опазват: саморегулиращи се екосистеми, които притежават значително биологично разнообразие; съобщества и местообитания на редки и застрашени видове; исторически паметници със световно значение за науката и културата. Оттук извират едни от най-пълноводните и дълги реки на Балканския полуостров. Името Рила произхожда от тракийското “роула”, което означава “много вода”.
 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АНТРОПОГЕННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИЯ КОМПЛЕКС В ЦИРКУСА НА СЕДЕМТЕ ЕЗЕРА НП "РИЛА"

  

 

Галерия

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...