Зареждам...

Оперативна програма "Добро управление"


 

 

Дирекция „Национален парк Рила“ е бенефициента по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Добро управление“
 
Дирекция „Национален парк Рила“ изпълнява проектите „Kомпетентни и мотивирани служители на Дирекция "Национален Парк Рила"“ по договор за БФП № BG05SFOP001-2.019-0037-С01 и „Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите на Д „НП РИЛА““ по договор за БФП № BG05SFOP001-2.019-0039-С01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектите се осъществяват по процедура BG05SFOP001-2.019, приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ (ПО2), с която се предоставя възможност за „Специализирани обучения за териториалната администрация“.
 
Ползите и очакваните резултати са „Да бъдат повишени знанията, уменията и квалификацията на служителите в администрацията, което от своя страна ще допринесе за по-добро управление, включително предоставяне на по-качествени услуги за гражданите и бизнеса на местно ниво.“.
 
С подобряване на специализираните знания и умения на служителите на парковата администрация се повишава не само административния капацитет свързан с разработването и управлението на проектни предложения, но и изпълнението на стратегически програми и дейности, като 5.5.6. „Програма за развитие на човешките ресурси“, 5.5.1 „Програма за развитие на охранителната дейност“ в частта „Проект-обучение на парковата охрана за действие в аварийни ситуации, действия по залавяне на нарушителите и пр.“ и „Проект-Обучение на охраната по прилагане на законодателството“ от Плана за управление на Национален парк „Рила“.
 
Всички дейности по двата проекта се изпълняват, съгласно изискванията за спазване на мерките за информация и комуникация на Оперативна програма „Добро управление“.


 

 

 

Галерия

Новини
Ученическият конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ ще бъде през ноември за дванадесета поредна година
12/10/2020
Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на...
Дирекция „Национален парк Рила“ проведе шест информационни и обучителни дни и заключителен семинар по Проект Bio2Care
02/10/2020
Във връзка с приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
Дирекция „Национален парк Рила“ провежда заключителен семинар по Проекта Bio2Care в Благоевград
01/10/2020
Във връзка приключването и отчитането на проект „Засилване на капацитета на...
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...