Зареждам...
Архив новини

ТЕКУЩИ I ФАЗА

 „Опазване на дивата коза и нейните местообитания съгласно план за действие за дивата коза в България 2007-2016г.” в изпълнение на точка 5.4 „Необходими дейности за опазване на вида и неговите местообитания“ по обособени позиции № 1 и № 2 - 27.03.2015 - Прекратена на 15.05.2015г.

Дейности по доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”, обособени в следните позиции: Обособена позиция 1: Доставка на противопожарни - 22.04.2015

 Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони на територията на НП „Рила“ за специализиран туризъм по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ - 16.02.2015

 „Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/2 - 16.02.2015


Изпълнение на възстановителни дейности поПроект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза”: Обезопасяване на туристически пътеки; Обновяване и ремонт на съществуващи специализирани маршрути; Ремонт на туристически маршрути (съгласно заповеди на Министъра на околната среда и водите) в резерватите с цел информационно обезпечаване на посетителите; Поставяне на информационни и указателни табели в НП „Рила”; 

Решение за промяна

Документация

Теническа спецификация

Методика

Образци
Обявление
Решение


„Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Документация
Методика
Техническа спецификация
Образци
Обявление
Решение


Проектиране и изпълнение на нови специализирани маршрути, погледни места и атракциони на територията на НП „Рила“ за специализиран туризъмпо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Решение за промяна

Документация 1 част
Документация 2 част
Техническа спецификация
Образци
Обявление
Решение


Проекто договор


Дейности по доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”, обособени в следните позиции: Обособена позиция 1: Доставка на противопожарни дрехи и оборудване за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза” Обособена позиция 2: Доставка на противопожарна техника за борба и превенция с горските пожари” по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” I-ва фаза”

Отговор на запитване

Оявление

Решение

Документация
Решение №158
 от 22.01.2015г. за избор на изпълнител по ОП чрез публична покана с предмет : Осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти, технически и енергйини паспорти на сградите и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” I ВА ФАЗА” на обект: Изграждане на три Посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „РИЛА”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
„Доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари”  по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
Решение за прекратяване

ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
 Плащания по договори

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

предмет:

Осъществяване на строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти, технически и енергйини паспорти на сградите и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА” I ВА ФАЗА” на обект: Изграждане на три Посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „РИЛА”

 

Документацията за участиеи образцитеможе да се изтегли от ТУК

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Отваряне на оферти: 25.11.2014г. от 10:00 ч. в сградата на Дирекция "НПРила", гр.Благоевград, ул. Бистрица №12В, партер

Протокол №1

Протокол №2

Съобщение


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:

„Дейности по опазване на местообитанията на дивата коза (Rupicapra Rupicapra Balkanika), анализ и оценка на популацията и доставка на специализирано оборудване, с оглед опазването на вида“, съгласно план за действие за дивата коза в България 2007 – 2016г.“

Решение за прекратяване

Отговор на запитване

Предварителен контрол от АОП
Последващ контрол от АОП

Решение за промяна

Решение за промяна EU


Указание за участие с промени
Документацията може да изтеглите от ТУК
Теническа спецификация
Методика
Проект на договор
Образци
Обявление

EU Обявление
Решение


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
предмет:
Изпълнение на дейности за: Издаване на пакет от информационни, образователни и рекламни материали; Изготвяне на 3-Dмодел презентация за Национален парк „Рила” иИзготвяне на постоянни експозиции и интерпретативни модули и табла в посетителските информационни центрове”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК

Договор за възложена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
Изпълнение на дейности по ремонт на пътната инфраструктура (горски пътища, макадамов, почвени пътища и мостове) на територията на НП „Рила”по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Информация за сключен договор
Договор

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 предмет:
            Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво Управление На Национален Парк „Рила” I Ва Фаза” на следните подобекти: изграждане на три посетителски-информационни центрове (пиц) в близост до територията на нп „рила” и изграждане на 1 бр. контролно-информационен пункт (кип) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „РИЛА” 
 
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 Решение за прекратяване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
„Доставка на противопожарни дрехи, техника и оборудване за борба и превенция с горските пожари”  по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Рила” І-ва фаза”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

Решение за публикуване
 
Решение за прекратяване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
Инженеринг – проектиране и изграждане на три посетителски-информационни центрове (ПИЦ) в близост до територията на НП „Рила” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4

 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 
Решение за промяна

РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ 

Отговор на запитване №5

Отговор на запитване
Отговор на запитване
Отговор на запитване

Отговор на запитване

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
„Инженеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни пунктове (КП) на територията на НП „Рила”по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
 
Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4


ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
Решение за удължаване на срока
Отговор на запитване №1
Отговор на зопитване №2
Отговор на запитване №3 
Отговор на запитване №4
Отговор на запитване №5

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Съобщение
 
  Съобщение - отваряне на цени
 
Решение за избор на изпълнител

Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

с предмет:
"Дейности по изпълнение на противопожарни плановепочистване на съществуващи лесокултурни и бариерни прегради на територията на НП „Рила” с обща дължина до 69,5 км” по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
Отваряне на оферти

ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА
 
Съобщение за отваряне на ценови оферти

Решение за класиране и избор на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор
Извадка от Проект за противопожарно устройство и
действие при бедствия и аварии на територията на НП "Рила"
1.1.  и 1.2.


Отговор на запитване №1

Отговор на запитване №2
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

предмет:
"Извършване на еко и био проучвания и изготвяне на технически проекти за възстановителни дейности в местообитания и извършване на възстановителни дейности в местообитанията по изготвения технически проект "по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
 
Документацията за участие може да се изтегли от ТУК
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
РЕШЕНИЕ
 

СЪОБЩЕНИЕ

Отваряне на ценови оферти

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Решение за избор на изпълнител
Обявление за възложена поръчка
Договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 предмет:
"Ремонт и обзавеждане на три Контролно-информационни пунктове (КИП), на един Посетителски център (ПЦ) и прилежаща инфраструктура към тях"по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза

Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Съобщение

Решение за прекратяване


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза

Договор

Решение за избор на изпълнител

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3

Съобщение за отваряне ценови предложения 
  Документацията за участие може да се изтегли ТУК 
Публична покана

Съобщение

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
с предмет:
 
Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“
 
Договор
Решение за избор на изпълнител
Протокол №1
Протокол №2
Протокол№3
Съобщение за отваряне на ценови предложения
Съобщение
Документацията за участие може да се изтегли   ТУК
 
Публична покана
 

 

Открита процедура с предмет:

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението- Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ) и  Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“”,по проект № DIR 5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”
 
 
Документацията може да изтеглите от ТУК
 
Приложение №1 - 1.11.2
Приложение №2
 
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3Обявление за възложена поръчка
Договор


СЪОБЩЕНИЕ


Обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:

Доставка на канцеларски материали и офис оборудванепо проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза
 
Решение за прекратяване
  Съобщение
 
Документацията за участие може да се изтегли  ТУК
 
Публична покана
 
Уведомително писмоОбществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:
Подготовка, организиране и провеждане на екологични образователни програми по природозащитно образование и интерпретация по проект № DIR5113325-18-116„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“
 
Договор
Решение за избор на изпълнител
Протокол №2
Протокол №3

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Протокол №1

  Съобщение
 
Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
Публична поканаОбществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4 от закона за обществени поръчки с предмет:

Осъществяване на дейности по “Опазване и поддържане на популациите и местообитанията на врабчова кукумявка (glaucidium passerinum) и на пернатонога кукумявка (aegolius funereus)“
  
Документацията за участие може да се изтегли ТУК
 
Публична покана

Съобщение

Решение за прекратяване


Обществени поръчки

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3във връзка с чл.64 отот  ЗОП(Опростени правила)  с предмет:
 
Изпълнение на мерки за информацияи публичност врамките на проект № DIR5113325-18-116„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”финансиран по силата на Заповед №РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Дирекция „Национален парк Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”при МОСВ -Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли в  oт тук.
 
Обявление           Решение

Решение за промяна

Съобщение

КЛАСИРАНЕВъзлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана С предмет:

“Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” финансиран по силата на Заповед № РД 565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на бъзвъзмездна финансова помощ на Д “НП Рила” - Благоевград по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, референтен номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.
 
Документацията за участие може да бъде изтеглена от ТУК

Публична покана

СЪОБЩЕНИЕ

 
 

Дирекция „Национален парк Рила“ прекратява процедура за възлагане на обществена поръчкапо реда на глава осма „а” от  ЗОП чрез публична покана спредмет: “Оказване на юридическа и консултантска помощ при реализирането на проект„Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза” на осн

Новини
„Избери как да се придвижиш“ е мотото на Европейска седмица на мобилността`2020
16/09/2020
И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на...
Дирекция „НП Рила“ проведе информационно-разяснителна кампания с обсъждане на мерките за намаляване на антропогенния натиск и степента на еутрофикация в циркуса на Седемте рилски езера
14/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ представи и обсъди с широкото участие на...
Дирекция „Национален парк Рила“ подлага на широко обсъждане идейния проект за рехабилитация на туристическите пътеки в района на Седемте рилски езера
09/09/2020
Дирекция „Национален парк Рила“ стартира информационно-разяснителна кампания...
Министър Димитров направи първа копка за изграждането на Контролно-информационен пункт „Седемте Рилски езера“
14/08/2020
Министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи първа копка на...