bg

Конкурси

Конкурси

 

Обява за конкурс 2022 година
 

 Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ

Краен срок за подаване на документи: 06.06.2022 г. 17:30

 1. Длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт, като част от специализираната администрация в Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“  в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ - Дирекция „Национален парк –Рила” Благоевград.
Месторабота: Посетителски информационен център „Паничище“, община Сапарева баня, област Кюстендил,  както и в установените граници на защитените територии от НП „Рила” под управлението на Дирекцията.
 
Правоотношение – служебно.
Образователна степен – висше - бакалавър
Специалности, по които е придобито образованието: природни, хуманитарни и биологически науки, педагогически науки, лесотехнически науки, туризъм и интерпретация на природно и културно наследство.   
2. Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика:
Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за специализирани интерпретативни и образователни дейности в Посетителски център „Паничище” с цел информиране на обществеността за ценностите на Парка, популяризирането му и привличане на широк кръг от хора в опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
Организира организации и лица осъществяващи дейности в парка с цел природозащитно образование, интерпретация, популяризация на Парка, информиране на обществеността за режимите, нормите и условията предвидени в нормативните актове, Плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти по опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
Изготвя проекти, програми, планове, отчети, мнения, предложения, анализи и др. с цел да подпомогне вземането на решения от висшестоящите служители при изпълнение на годишните планове, Плана за управление на парка, устройствените и техническите проекти и други оперативни задачи по информиране на обществеността за ценностите на парка, популяризирането му и привличане на широк кръг от хора в опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
Поддържа контакти с местните органи на властта, медии, научни, културни и образователни институции, НПО и лица с цел координиране на действия за реализиране на програми и проекти за природозащитно образование, научни изследвания, развитие на екотуризъм и популяризирането на Парка, насочени към опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
3. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността:
 Изисквана минимална степен на завършено образование- бакалавър;
Минимален професионален опит – 1 година;
Ранг за заемане на длъжността - V младши;
Длъжностно ниво от КДА/КДД - 10
Наименование на длъжностно ниво от КДА – Експертно ниво 6
Код по НКП  2422-6046
Ниво на месечна заплата 21
Минимален размер на основна заплата: 710 лв.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност. – 1 брой.
4. Специфични изисквания за заемането на длъжността:
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
Нормативен акт: Закон за държавния служител
5. Допълнителни умения и квалификации:
Придобита образователно-квалификационна степен в областта на природни, хуманитарни и биологически науки, педагогически науки, лесотехнически науки, туризъм и интерпретация на природно и културно наследство. Дигитална компетентност. Професионален опит в планирането и изпълнението на дейности по екологично образование и природна интерпретация. Участие в управлението и изпълнението на проекти в сферата на опазването на околната среда.
Владеенето на английски език е предимство.
6. Начинът за провеждане на конкурса:
На основание чл. 10а от ЗДСл, във връзка с чл. 33 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, конкурсът за заемането на длъжността ще се проведе чрез:
 • РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ, по реда на чл.34, ал.1 от НПКПМДСл.
 1. Необходимите документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Заявление за участие в конкурса - Приложение № 3, към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл.
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 1. Условия, място и срок за подаване на документите:
 • Документите следва да бъдат представени в 10 – дневен срок след публикуване на обявата, в деловодството на Дирекция „Национален парк Рила“, на адрес: Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1, стая № 2.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09:00 до 17:30 часа.
 • При подаване на заявленията кандидатите, лично или чрез пълномощника, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 • На кандидатите се предоставя за запознаване длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 4 от  НПКПМДСл не се регистрират.
 • Документите могат да се подават на електронен адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис.
 • Списъци или други съобщения във връзка с конкурса, както и окончателното класиране на кандидатите, следва да се обявяват на интернет страницата на Дирекцията www.rilanationalpark.bg
 • На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“.
 1. Определям  Лена Зимбилева – главен специалист в Дирекция АФПД при Дирекция „НП Рила”, за лице, което да попълни Приложение 1 към чл. 5 от НПКПМДСл , както и да участва в организацията на конкурсната процедура.
Одобрени кандидати  за длъжността „Старши експерт“ в административно звено Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ при Дирекция „Национален парк Рила“.

1. Сима Трайкова
2. Силвия Славкова
3. Петрана Ваклина
4. Деметра Андонова
 
Посочените допуснати  кандидати следва да се явят за втората част от конкурсната процедура - решаване на тест  на 28.06.2022 г. в 10:00 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, ул. „Бистрица“ № 12 В. 
 Няма недопуснати кандидати.
 
Система за определяне на резултатите
На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Време за решаване на теста: 60 минути

Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,166 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.              
 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, е 3 (три).
По време на интервюто всеки член на Конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на Комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Нормативни документи:
•          Закон за защитените територии;
•          Закон за опазване на околната среда;
•          Закон за биологичното разнообразие;
•          Закон за държавния служител;
•          Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
•          План за управление на Национален парк „Рила“
 
С п и с ъ к
на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за длъжността „Старши експерт“, административно звено Дирекция “Биоразнообразие, контрол и охрана’’, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград  с месторабота - Посетителски информационен център „Паничище“, община Сапарева баня, област Кюстендил,  както и в установените граници на защитените територии от НП „Рила” под управлението на Дирекцията.
  
І. Оценките от тестовете на участниците в конкурса са както следва:
 
Име, фамилия Брой въпроси на теста Брой верни отговори Резултат
Сима Трайкова - - не се явила
Силвия Славкова 30 18 8.96
Петрана Ваклина 30 17 8.47
Деметра Андонова 30 18 8.96
 
 II. След проверка на резултатите от проведения тест, Конкурсната комисия взе решение – не допуска до трети етап на конкурса за длъжността „Старши експерт“, административно звено Дирекция “Биоразнообразие, контрол и охрана’’, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград  с месторабота - Посетителски информационен център „Паничище“, община Сапарева баня, област Кюстендил,  както и в установените граници на защитените територии от НП „Рила” под управлението на Дирекцията, явилите се кандидати, поради непоркиване на изискванията за повече от 20 верни отговори на теста.
 
Участниците ще бъдат уведомени по електронната поща.         
                                                  
 
 
 28.06.2022 г.
Благоевград
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
                                                                                    /П/

 

 

 Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

СТАРШИ ЕКСПЕРТ 

Краен срок за подаване на документи: 30.05.2022 г. 17:30
 

 1. Длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт, като част от специализираната администрация в Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“  в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ - Дирекция „Национален парк –Рила” Благоевград.
Месторабота: Централен офис, Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В, община Благоевград, област Благоевградска,  както и в установените граници на защитените територии от НП „Рила” под управлението на Дирекцията.
 
Правоотношение – служебно.
Образователна степен – висше - бакалавър
Специалности, по които е придобито образованието: природни и биологически науки,  педагогически науки, лесотехнически науки, туризъм.
 
 1. Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика:
Планира, организира и изпълнява дейности в Парка с цел природозащитно образование, интерпретация, популяризация на Парка, информиране на обществеността за режимите, нормите и условията предвидени в нормативните актове, Плана за управление, устройствените и техническите планове и проекти по опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
Участва в изготвянето на проекти, програми, планове, отчети, дава мнения, предложения, прави анализи и др. с цел да подпомогне вземането на решения от висшестоящите служители при изпълнение на годишните планове, устройствените и техническите проекти и други оперативни задачи по информиране на обществеността за ценностите на Парка, популяризирането му и привличане на широк кръг от хора в опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа.
Работи за изграждане на мрежа от партньори и поддържа контакти с културни, научни творчески и образователни институции, екологични НПО и гражданите за привличането им за участие в програми и проекти за природозащитно образование.
 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в нормативните актове за заемането на длъжността:
 
Изисквана минимална степен на завършено образование- бакалавър;
Минимален професионален опит – 1 година;
Ранг за заемане на длъжността - V младши;
Длъжностно ниво от КДА/КДД - 10
Наименование на длъжностно ниво от КДА – Експертно ниво 6
Код по НКП  2422-6046
Ниво на месечна заплата 21
Минимален размер на основна заплата: 710 лв.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност. – 1 брой.
 
 1. Специфични изисквания за заемането на длъжността:
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
Нормативен акт: Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни умения и квалификации:
Придобита образователно-квалификационна степен в областта на природни и биологически науки,  педагогически науки, лесотехнически науки, туризъм. Дигитална компетентност. Професионален опит в планирането и изпълнението на дейности по екологично образование и природна интерпретация. Участие в управлението и изпълнението на проекти в сферата на опазването на околната среда.
Владеенето на английски език е предимство.
 1. Начинът за провеждане на конкурса:
На основание чл. 10а от ЗДСл, във връзка с чл. 33 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, конкурсът за заемането на длъжността ще се проведе чрез:
 • РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ, по реда на чл.34, ал.1 от НПКПМДСл.
 
 1. Необходимите документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
Заявление за участие в конкурса - Приложение № 3, към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл.
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 
 
 1. Условия, място и срок за подаване на документите:
 
 • Документите следва да бъдат представени в 10 – дневен срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Дирекция „Национален парк Рила“, на адрес: Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1, стая № 2.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09:00 до 17:30 часа.
 • При подаване на заявленията кандидатите, лично или чрез пълномощника, се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 • На кандидатите се предоставя за запознаване длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 4 от  НПКПМДСл не се регистрират.
 • Документите могат да се подават на електронен адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис.
 • Списъци или други съобщения във връзка с конкурса, както и окончателното класиране на кандидатите, следва да се обявяват на интернет страницата на Дирекцията www.rilanationalpark.bg
 • На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“.

 

      9. Определям  Лена Зимбилева – главен специалист в Дирекция АФПД при Дирекция „НП Рила”, за лице, което да попълни Приложение 1 към чл. 5 от НПКПМДСл , както и да участва в организацията на конкурсната процедура.


 

 

 

Одобрени кандидати  за длъжността „Старши експерт“ в административно звено, Отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“,  Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ при Дирекция „Национален парк Рила“.


1. Тоня Тодорова
2. Петрана Ваклина
3. Марияна Янева
4. Роска Иванова
5. Сима Трайкова
 
Допуснатите  кандидати следва да се явят за втората част от конкурсната процедура - решаване на тест  на 16.06.2022 г. в 10:00 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 12 В. 
 
Няма недопуснати кандидати.
 
Система за определяне на резултатите
На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Време за решаване на теста: 60 минути

Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,166 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до десет (10) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.              
 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, е 3 (три).
По време на интервюто всеки член на Конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на Комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Нормативни документи:
•          Закон за защитените територии;
•          Закон за опазване на околната среда;
•          Закон за биологичното разнообразие;
•          Закон за държавния служител;
•          Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
•          План за управление на Национален парк „Рила“

С п и с ъ к

на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю след проведен тест за  длъжността „Старши експерт“, административно звено Дирекция “Биоразнообразие, контрол и охрана’’, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ - Благоевград

 
 І. Оценките от тестовете на участниците в конкурса са както следва:
 

Име, фамилия Брой въпроси на теста Брой верни отговори Резултат
Тоня Тодорова 30 28 13.94
Петрана Ваклина 30 18 8.96
Марияна Янева 30 21 10.46
Роска Иванова 30 16 7.97
Сима Трайкова 30 23 11.45
 
 
II. Кандидатите, издържали теста за длъжността „Старши експерт“, административно звено Дирекция “Биоразнообразие, контрол и охрана’’, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ при  Дирекция ’’Национален парк Рила ’’ – Благоевград са:
 1. Тоня Тодорова
 2. Сима Трайкова
 3. Марияна Янева


Интервюто ще се проведе на 16.06.2022 г. от 14:00 ч. в сградата на Дирекция “Национален парк Рила”, Благоевград, ул. ’’Бистрица’’  № 12В.
 
Участниците допуснати до интервю, ще бъдат уведомени писмено за мястото и часа на провеждането му.   
                                                

 
16.06.2022 г.
Благоевград
 
 
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
                                                                                    /П/

 

КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ", АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, КОНТРОЛ И ОХРАНА“, ОТДЕЛ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "Старши експерт", административно звено – Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в Дирекция „Национален парк Рила“, Комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

Първо място:  Тоня Тодорова с окончателен резултат – 32.44
Второ място: Сима Трайкова с окончателен резултат – 28.47
 
Не се допуска до класиране след проведено интервю, поради непокриване на изискването за минимален резултат за успешно издържал интервю – оценка 4 /четири/.
 
Марияна Янева – 16.69 /сбор от оценките на всички членове на Конкурсната комисия/ : 5 /брой членове на Комисията/ = 3.34 /резултат от интервю/.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
                                                                       П