bg

Конкурси

Конкурси


 
КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПАНИЧИЩЕ“, АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – ДИРЕКЦИЯ „БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“
След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "Старши експерт" в ПЦ „Паничище“, административно звено – Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ в Дирекция „Национален парк Рила“, Комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

- на първо място – Костадин Николов Янчев


             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
                                                                              П

 
 
КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР" В ПАРКОВ УЧАСТЪК БОРОВЕЦ, ОТДЕЛ „КО-СЕВЕР“, ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И ОХРАНА“ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "Главен инспектор" в ПУ Боровец, отдел „КО-Север“, Дирекция „Контрол и охрана“ в Дирекция „Национален парк Рила“, Комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:
- на първо място – Николай Георгиев Михайлов;
- на второ място – Иван Георгиев Еленчев.
               
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  
                                                                                                          П

 

КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР", В ПАРКОВ УЧАСТЪК ГОВЕДАРЦИ, ОТДЕЛ „КО-СЕВЕР“, ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ И ОХРАНА“ В ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“


След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "Главен инспектор" в ПУ Говедарци, отдел „КО-Север“, Дирекция „Контрол и охрана“ в Дирекция „Национален парк Рила“, Комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

- на първо място – Васил Ангелов Младенов.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:
                                                                                                          П


 

 

Обява за конкурс

 Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Старши експерт

 
 
В Дирекция "Биоразнообразие, планове, програми и проекти", Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград с място на работа в Благоевград.
 
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
 
Правоотношение: Служебно правоотношение
 
 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за специализирани интерпретативни и образователни дейности в Посетителски център „Паничище” с цел информиране на обществеността за ценностите на парка, популяризирането му и привличане на широк кръг от хора в опазването и съхраняването на биологичното разнообразие и неживата природа в парка.
 
 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 1 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 
Специфично изискване Нормативен акт
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител. Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Професионално направление в областта на хуманитарни, педагогически науки, социални, стопански и правни науки.
 • Дигитална компетентност.
 • Участие в изпълнението на проекти.
 
 1. Минимален размер на основната заплата: 650
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит

 
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 05.03.2021 17:30 ч. в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" на адрес Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград, Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1, стая № 2. Документите могат да се подават на електронен адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис..
 
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: www.rilanationalpark.bg, както и на На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“.
 
Лице за контакт:
Лена Зимбилева, телефон: 073880537, електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg.

С Протокол № 1/11.03.2021 г., за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаСтарши експерт“ в административно звено Дирекция „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“ при Дирекция „Национален парк Рила“.

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Костадин Николов Янчев

2. Татяна Георгиева Стамболийска

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 23.03.2021 г. в 11:00 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, ул. „Бистрица“ № 12 В, за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест. Всички кандидати, допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.

Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 

Нормативни документи:

 • Закон за защитените територии;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за биологичното разнообразие;
 • Закон за държавния служител;
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • План за управление на Национален парк „Рила“ 
Няма недопуснати кандидати.
 1. Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,166 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.

Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни длъжности с контролни функции. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.
 

Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Главен инспектор

 
 
В Парков участък Боровец, Отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград с място на работа в Благоевград.
 
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
 
Правоотношение: Служебно правоотношение
 
 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Да планира, организира и координира дейността на служителите от Парковия участък, за който отговаря, както и да следи и съдейства на началник-отдела за осъществяването на контрол върху изпълнението на задълженията им и върху поставените им от ръководството на Дирекцията общи, конкретни или текущи задачи за постигане на идеалните цели на Парка, заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на Парковия участък.
 
 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 2 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши
 
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 
Специфично изискване Нормативен акт
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител. Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Професионално направление в областта на горско стопанство, военно дело, биологически науки. Дигитална компетентност.
 
 1. Минимален размер на основната заплата: 650
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Копие от документи за придобитата допълнителна квалификация
 • Шофьорска книжка
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж

 
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград  
 
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 15.02.2021 17:30 ч. в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" на адрес Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1, стая № 2.
 
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
 
Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg , като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: www.rilanationalpark.bg, както и на На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“. 
 
Лице за контакт:
Лена Зимбилева, телефон: 073880537, електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg.

С Протокол № 1/22.02.2021 г., за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаГлавен инспектор в административно звено Парков участък Боровец, отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", при Дирекция „НП Рила“.
           
Допуска до конкурс следните кандидати:
 
            1. Николай Георгиев Михайлов
            2. Иван Георгиев Еленчев
Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.03.2021 г. в 11:00 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, ул. „Бистрица“ № 12 В, за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.
Всички кандидати, допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.
 
Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 
 
  Нормативни документи:

 • Закон за защитените територии;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • План за управление на Национален парк „Рила“ 
Няма недопуснати кандидати.
 1. Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,166 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.              
 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности с контролни функции. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Главен инспектор

 
 
В Парков участък Говедарци, Отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград с място на работа в Благоевград.
 
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
 
Правоотношение: Служебно правоотношение
 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Да планира, организира и координира дейността на служителите от Парковия участък, за който отговаря, както и да следи и съдейства на началник-отдела за осъществяването на контрол върху изпълнението на задълженията им и върху поставените им от ръководството на Дирекцията общи, конкретни или текущи задачи за постигане на идеалните цели на Парка, заложени в Плана за управление – съхраняване на природните богатства, осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси на територията на Парковия участък.
 
 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Бакалавър
 • Професионален опит – 2 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: IV младши
 
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 
Специфично изискване Нормативен акт
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител. Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Професионално направление в областта на горско стопанство, военно дело, биологически науки. Дигитална компетентност.
 
 1. Минимален размер на основната заплата: 650
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи за придобитата допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 • Шофьорска книжка

 
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 15.02.2021 17:30 ч. в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" на адрес Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1, стая № 2.
 
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
 
Документите може да се подадат и по електронен път на адрес:delovodstvo@rilanationalpark.bg , като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: www.rilanationalpark.bg, както и на На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“.
 
Лице за контакт:
Лена Зимбилева, телефон: 073880537, електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg.


С Протокол № 2/22.02.2021 г., за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаГлавен инспектор в административно звено Парков участък Говедарци, Отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", при Дирекция „НП Рила“.

Допуска до конкурс следните кандидати:

            1. Васил Ангелов Младенов

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.03.2021 г. в 12:30 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, ул. „Бистрица“ № 12 В за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.
Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.
 
Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 
 
  Нормативни документи:
 

 • Закон за защитените територии;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • План за управление на Национален парк „Рила“ 
Няма недопуснати кандидати.
 1. Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Трите варианта на тест, включват по 30 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,166 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 30 от 30 възможни.              
 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности с контролни функции. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Инспектор

 
 
В Парков участък Говедарци, Отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград с място на работа в Благоевград.
 
Щатни бройки, за които се обявява конкурс: 1
 
Правоотношение: Служебно правоотношение
 
 

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Да охранява и опазваприродните ресурси – биотични и абиотични, инфраструктурата вповерения му охранителен участък на Парков участък Говедарци, да извършва контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица, осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на Националния парк – съхраняване на природните богатства и осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси.
 
 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 • Минимална образователна степен: Проф. бакалавър
 • Професионален опит – 0 години
 • Минимален ранг за заемане на длъжността: V младши
 
 1. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 
Специфично изискване Нормативен акт
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител. Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 • Професионално направление в областта на горско стопанство, военно дело, биологически науки. Дигитална компетентност.
 
 1. Минимален размер на основната заплата: 650
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
 
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Тест
 • Интервю
 
 1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 • Заявление за участие в конкурс, чл. 17, ал. 2 НПКПМДС
 • Декларация, чл. 17, ал. 3, т. 1 НПКПМДС
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен
 • Копие от документи за придобитата допълнителна квалификация
 • Шофьорска книжка

 
Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на: Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград
 
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 15.02.2021 00:00 ч. в Дирекция "Административни, финансови и правни дейности" на адрес Дирекция "Национален парк Рила" със седалище гр. Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1 , стая № 2.
 
При подаване на документите кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.
 
Документите може да се подадат и по електронен път на адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg, като в този случай Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
 
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: www.rilanationalpark.bg, както и на На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“. 
 
Лице за контакт:
Лена Зимбилева, телефон: 073880537, електронна поща: delovodstvo@rilanationalpark.bg.

С Протокол № 3/22.02.2021 г., за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаИнспектор в административно звено Парков участък Говедарци, Отдел "Контрол и охрана - Север", Дирекция "Контрол и охрана", при Дирекция „НП Рила“.

Допуска до конкурс следните кандидати:

            1. Димитър Илиев Атанасов

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на 10.03.2021 г. в 14:00 ч. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Рила“, ул. „Бистрица“ № 12 В за провеждане на втората част от конкурса – решаване на тест.
Всички кандидати допуснати до интервю ще бъдат уведомени на посочената от тях електронна поща за датата и часа на провеждането му.
 
Необходимо е кандидатите да носят маска или друг вид предпазно средство. 
 
  Нормативни документи:
 

 • Закон за защитените територии;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • План за управление на Национален парк „Рила“ 
Няма недопуснати кандидати
 1. Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.
Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.
До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.              
 Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).
По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности с контролни функции. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири). Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.