bg

Конкурси

Конкурси

 

Обява за конкурс 2022 година
 

О Б Я В Я В А М   К О Н К У Р С
 

За длъжността ИНСПЕКТОР, Специализирана администрация /Дирекция „ Биоразнообразие, контрол и охрана“, отдел Контрол и охрана, Парков участък Говедарци при следните изисквания и начини за неговото провеждане:
 

 1. Длъжност, звено, административна структура:
Инспектор, като част от специализираната администрация в Парков участък Говедарци, в отдел „КО“ в Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ на самостоятелното териториално подразделение на МОСВ - Дирекция „Национален парк Рила” Благоевград.
Месторабота: Парков участък Говедарци, отдел Контрол и охрана, Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ към  Дирекция ”Национален парк Рила” с административен център - гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, п.к. 2700, кв. ”Вароша“, ул.”Бистрица”№ 12В,  както и в установените граници на защитените територии от „НП Рила” под управлението на Дирекцията.
Правоотношение – служебно.
 
 
 1. Кратко описание/основна цел на длъжността по длъжностна характеристика, формиране на заплата:
Да охранява и опазва  природните ресурси – биотични и абиотични, инфраструктурата в  поверения му охранителен участък на Парков участък Говедарци, да извършва контрол над дейности и обекти, както и над организации и лица, осъществяващи дейности в охранителния му участък, да следи и докладва за състоянието на екосистемите, видовете и техните местообитания, с което да допринесе за изпълнение на целите на Националния парк – съхраняване на природните богатства и осигуряване на възможности за развитие на образователни, научни и туристически дейности, екологосъобразен поминък на населението, основан на устойчивото ползване на природните ресурси.
 Размерът на основната заплата за длъжността е от 710 лева до 1600 лева.
Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се има предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.
 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, които са предвидени в  нормативните актове за заемането на длъжността:
Изисквана минимална степен  на завършено образование - професионален бакалавър ;
Ранг за заемане на длъжността - V младши;
Длъжностно ниво от КДА/КДД - 11
Наименование на длъжностно ниво от КДА – Експертно ниво 7
Код по НКП  2422-5100
Ниво на месечна заплата  22
Минимален размер на основна заплата: 710 лв.
*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност  -1брой
 
 1. Специфични изисквания за заемането на длъжността:
Кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител.
Нормативен акт : Закон за държавния служител
 
 1. Допълнителни умения и квалификации:
Необходимо е кандидатите да притежават образование в една от следните области на висшето образование и професионални направления: лесотехническо образование, военно дело, биологически науки,туризъм и спорт.
 Правни основи за ефективно управление и опазване на защитените територии и правоприлагане, управление на природните ресурси за опазване на биологичното разнообразие;
Управление на МПС, категория А, В;
Правоспособност за боравене с огнестрелно оръжие;
Компютърни умения -Windows и Microsoft Office;
Владеенето на чужд език е предимство.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
 
 1. Начинът за провеждане на конкурса:
На основание  чл. 10а от ЗДСл, вр. с чл. 33 от НПКПМДСл,  конкурсът  за  заемането на длъжността ще се проведе чрез:
 • РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Чрез теста се цели да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност, както и познаване на съответното законодателство.
 • ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ, по реда на чл. 34, ал.1от НПКПМДСл .
 
 1. Необходимите документи, които да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • Заявление за участие в конкурса - Приложение № 3, към чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл .
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
 • Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка), при наличие на такъв;
 • Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: копие от свидетелство за управление на МПС, копие от документ за компютърна грамотност, при наличие на такъв; копие на документ за боравене с огнестрелно оръжие, при наличие на такъв.
 • В случай, че кандидатът притежава съответния ранг за изпълнение на длъжността, представя заверено копие от служебна книжка .
 • Копия от други документи по преценка на кандидата.
 
 1. Условия, място и срок за подаване на документите:
 • Документите следва да бъдат представени в 10 – дневен срок след публикуване на обявата, в Деловодството на Дирекция „Национален парк Рила“ на адрес: гр. Благоевград, ул. „Бистрица“12 В, ет.1 , стая № 2.
 • Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник в рамките на работното време на Дирекцията – от 09:00 до 17:30 часа.
 • При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове.
 • На кандидатите се предоставя за запознаване длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
 • С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта по чл. 13, ал. 1, т. 4, не се регистрират.
 • Документите могат да се подават на електронен адрес: delovodstvo@rilanationalpark.bg , като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидата с електронен подпис.
 • Списъци или други съобщения във връзка с конкурса, както и окончателното класиране на кандидатите, следва да се обявяват на информационното табло в Централния офис на Дирекция “НП Рила” в гр. Благоевград, кв. Вароша, ул. “Бистрица” № 12 В и на интернет страницата на Дирекцията, www.rilanationalpark.bg
 • На основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса да бъде публикувано едновременно в Административния регистър, в специализирания сайт за търсене на работа – www.jobs.bg и на страницата на Дирекция „Национален парк Рила“.
 
 1. Определям  Лена Зимбилева – главен специалист в Дирекция ”АФПД” при Дирекция „НП Рила”, за лице, което да попълни Приложение 1 към чл. 5, ал.1 от НПКПМДСл , както и да участва в организацията на конкурсната процедура. 

 


СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
за длъжност: ИНСПЕКТОР /1 щатна бройка/

административно звено: ПУ Говедарци, отдел „Контрол и охрана“, дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана в: „Дирекция „Национален парк Рила“.
          Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия
      РЕШИ:
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
№ по ред  Име, презиме и фамилия
1. Велимир Любомиров Вагалински
 
Посочените кандидати следва да се явят за решаване на тест на  05.10.2022 г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград, ул. „Бистрица” 12В.
Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 05.10.2022 г. /сряда/ в сградата на Дирекция „Национален парк Рила“, гр. Благоевград, ул. „Бистрица” 12В.
ІІ. Няма недопуснати до конкурса кандидати.
 
ІІІ. Определи начина за формиране на резултатите от конкурса, както следва:
Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, като взе предвид относителната тежест на теста и интервюто при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност, конкурсната комисия определя коефициентите, с които ще се умножават резултатите на кандидатите, както следва:
  1. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите, получен при решаване на теста
е коефициент 3.
  2. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто
е коефициент 4.       
Съгласно чл. 36, ал. 5 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взема решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, както следва:
1. Тестът съдържа 30 въпроса, свързани с преките задължения на конкурсната длъжност.
2. Отговорите на въпросите от теста на всеки кандидат се проверяват от членовете на комисията.
3. Във формуляра за теста са дадени по няколко варианта на отговор на всеки един от въпросите, от които само единият е верен. Кандидатите отбелязват с Х верния според тях отговор.
4. Верните отговори на въпросите в теста носят по 0,25 точка, т.е. общият сбор при правилно решен тест е 7,5 точки.
5. До участие в интервюто се допускат кандидатите, чийто резултат е “5” и повече точки или балова оценка 15 или повече. 
6. Определя време за решаване на теста 60 мин.
7. При провеждане на интервю всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии.
Критериите са следните:
 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 • Професионална компетентност;
 • Дигитална компетентност;
8. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от преценките на отделните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за  експертни длъжности.
9. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
10. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки, получени след умножаване на средноаритметичната оценка от интервюто със съответния коефициент.
11. Продължителността на интервюто с всеки кандидат е до 20 мин.
12. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с посочените по-горе коефициенти.
13. При равен окончателен резултат с приоритет се ползва кандидат, получил по-висок резултат на интервюто.      
 
      26.09.2022 г.                                                                                       Председател:......П................................                                                                 
                                                                           

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
ЗА ПОДГОТОВКА ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
ИНСПЕКТОР“

административно звено: ПУ Говедарци, отдел „Контрол и охрана“, дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ в: Дирекция „Национален парк Рила“.
 
 1. Закон за защитените територии;
 2.  Закон за опазване на околната среда;
 3.  Закон за биологичното разнообразие;
 4.  Закон за държавния служител;
 5.  Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 6. План за управление на Национален парк „Рила“.