Годишни планове за паша и сено

2024 година
До всички заинтересовани страни!
 

Изх. № 94-00-25/22.04.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ
До всички заинтересовани страни!

        Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че във връзка с постъпили Възражения и Становища от животновъди и земеделски производители, утвърждаването на Годишен План за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г. (Плана) се налага да бъде отложено.
        След утвърждаването на Плана, същият ще бъде публикуван на интернет страницата на Парка. В него ще бъдат  обявени и сроковете за прием на Заявления за паша и ползване на сено.

         

От Ръководството на ДНП „Рила“
ЗАПОВЕД № РД–25

 Благоевград, 22.03.2024 година 

 за обявяване на Проект - "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2024 година"

 Проект годишен план за паша през 2024 г.

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2024 г.- приложения от 1-9Карта на пасищни райони 2024 г


 
 
СЪОБЩЕНИЕ
от Дирекция „Национален парк Рила“ 

В Дирекция „Национален парк Рила“ на 27.02.2024 г. е получено становище от Обединени български животновъди във връзка с провелата се на 09.02.2024 г. работната среща, на която бяха представени Проект на Годишен план за паша на домашни животни и добив на сено“ и Становище по Екологична оценка №ц 5-4/2023 г., където основен акцент бе Пасторализма. След запознаване и обсъждане на полученото становище, както и относимата законова уредба, касаеща пашата в планински райони, Ви уведомявамe, следното:
Вижте тук
 

 

СЪОБЩЕНИЕ
от Дирекция „Национален парк Рила“
Във връзка с проведена на 09.02.2024 г. работна среща за запознаване с Проект на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г. представяме за разглеждане:
1. Протокол от работната среща
2. Презентацията по проект за Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено
СЪОБЩЕНИЕ
от Дирекция „Национален парк Рила“

На 9 февруари (петък) 2024 г. ще се проведе среща между представители на Дирекция „Национален парк Рила“ и ползватели на пасища в Парка, част от процедурата по оповестяването на проекта на Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2024 г.


Становище по Екологична оценка № 5-4/2023 г. относно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

 

 2023 година

ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАША

Р Е Ш Е Н И Е   № 4
по протокол № 4 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-61/02.05.2023 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград
 

за освободени площи в Парков участък Белица, пасищен район "Вълчи дол" и промени съгласно подадени заявления.Р Е Ш Е Н И Е   № 3
по протокол №3 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-61/02.05.2023 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград
 
за освободени площи в Парков участък Белица и промени съгласно подадени заявления.


            Разрешаване ползване на паша и прокари в местности описани в Приложение № 9 от Годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено, съгласно заповед № РД 61/02.05.2023 г. на територията на НП „Рила”

 

Парков участък Благоевград, Парков участък БелицаПарков участък ЯкорудаПарков участък Белово, Парков участък КостенецПарков участък БоровецПарков участък Говедарци, Парков участък Дупница;Р Е Ш Е Н И Е   № 2
по протокол №2 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-61/02.05.2023 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - БлагоевградР Е Ш Е Н И Е   № 1
по протокол № 1 от заседание на Комисия, назначена със заповед № РД-61/02.05.2023 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“ - Благоевград
ЗАПОВЕД № РД - 61

Благоевград, 02.05.2023 година 

за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2022 година" 
 

 Годишен план за паша през 2023 г.
Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2022 г.- приложения от 1-9 ЗАПОВЕД № РД–23

 Благоевград, 10.03.2023 година 

 за обявяване на Проект - "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2023 година"

Проект на Годишен План за паша през 2023 г.


Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2023 г . (Приложения 1-9).  
 

 
 2022 година

   


 

ЗАПОВЕД № РД - 24

Благоевград, 15.04.2022 година 

за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2022 година" 
 

 Годишен план за паша през 2022 г.

Мотиви за приемане или отказ от приемане на постъпилите възражения и предложения, неразделна част от настоящия План.
 

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2022 г.- приложения от 1-9 

Заявления по образец:

 
Приложение 12 Приложение 13     
   

2021

ЗАПОВЕД № РД - 34

Благоевград, 24.03.2021 година 

за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2021 година" 
 

 Годишен план за паша през 2021 г.
 

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2021г.- приложения от 1-9 


Заявления по образец:

Приложение 10

Приложение 10.1

Приложение 11


УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми ползватели,
Уведомяваме ви, че поради дадени указания от МОСВ (дирекция НСЗП) с писмо изх. № НСЗП – 87/26.02.2021г. Проекта на годишен план за паша на домашни животни и използване на сено на територията на Национален парк „Рила“ през 2021 г. публикуван на интернет страницата на  ДНП „Рила“ за обсъждане е временно изтеглен за преработване.
Същият следва да бъде изготвен въз основа на извършена оценка на състоянието на всяко едно пасище на територията на парка. В резултат на анализа на данните, получени от мониторинга (наблюденията), извършван ежегодно от служители на парковата дирекция е необходимо да се регулира интензивността на пашата в определени местообитания с редки и защитени растителни видове, предмет на опазване на Защитена зона „Рила“ по НАТУРА 2000.
Преработеният план ще бъде публикуван своевременно на интернет страницата на  ДНП „Рила“
 
ЗАПОВЕД № РД–9

 Благоевград, 02.02.2021 година 

 за обявяване на Проект - "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2021 година"

Проект  на Годишен План за паша през 2021 г.


Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2021 г. 

 

2020 година

ЗАПОВЕД № РД - 20

Благоевград, 16.04.2020 година

За изменение на Годишния план на Дирекция „Национален парк Рила“ за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк “Рила” през 2020 г., утвърден със Заповед № РД-12/02.03.2020 г. на директора на Дирекция „Национален парк Рила“, в частта Приложение № 3
 

ЗАПОВЕД № РД - 12

Благоевград, 02.03.2020 година 

за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2020 година"   и Годишен план за паша през 2020 г.

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2020г.- приложения от 1-9 


Заявления и декларации по образец:

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 14

Приложение 20

Приложение 21

 

 

 


 

ЗАПОВЕД № РД–5

 Благоевград, 24.01.2020 година 

 за обявяване на проект - "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2020 година"

Проект  на Годишен План за паша през 2020 г.


Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2020г. 

 

ПУ Благоевград ПУ Белица ПУ Якоруда
ПУ Белово ПУ Костенец ПУ Боровец
ПУ Бели Искър ПУ Говедарци ПУ Дупница

2019 година
 

ЗАПОВЕД № РД - 16
Благоевград, 06.03.2019 година за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2019 година"
и
Годишен План за паша  през 2019 г


 

Заповед № РД-30/05.04.2019 г. за удължаване срока за подаване на нови заявления за паша  на лицата получили писма с наш изх. №№: РР-01-09-19-(1)/03.04.2019 г.; РР-01-09-22-(1)/03.04.2019 г.; РР-01-09-25-(1)/04.04.2019 г.; РР-01-09-26-(1)/05.04.2019 г.Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2019г. 

 

Заявления и декларации по образец:

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 14

Приложение 20

Приложение 21

 

 

 

 

2018 година

ЗАПОВЕД № РД - 30
Благоевград, 23.02.2018 година за утвърждаване на "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2018 година"


Годишен План за паша  през 2018 г

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2018г. 

ПУ Благоевград ПУ Белица ПУ Якоруда
ПУ Белово ПУ Костенец ПУ Боровец
ПУ Бели Искър ПУ Говедарци ПУ Дупница


Заявления и декларации по образец:

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 14

Приложение 20

Приложение 21

Приложение 23

Приложение 24

 

 

ЗАПОВЕД № РД - 13
Благоевград, 23.01.2018 година за обявяване на проект - "Годишен план за паша на домашни животни и ползване на сено през 2018 година"

Проект  на Годишен План за паша 
 през 2018 г

Норми и райони  за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП "Рила" през 2018г. 


 
ПУ Благоевград ПУ Белица ПУ Якоруда
ПУ Белово
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"