Зониране

Парк “Рила” е обявен на 24 февруари 1992 година със Заповед № 114 на Министерството на околната среда (МОС) с обща площ 107 923,7 ха. В съответствие с действащото тогава законодателство (чл. 17 и 22 на Закона за защита на природата) е обявен за народен парк. Стопанисването на Народния парк се извършва от съществуващите към датата на обявяване 11 Държавни лесничейства (ДЛ), по-късно преобразувани в Горски стопанства (ГС).
Със Заповед № 62/15.02.1996 г. на тогавашния Комитет по горите (понастоящем НУГ), считано от 15.02.1996 г. е създадено Управление на Народен парк “Рила” (УНП) със седалище гр. Дупница. Основните функции на управлението са координация, методическо ръководство и контрол по изпълнението на паркоустройствения проект, научни, образователни и популяризаторски дейности, мероприятия по опазване и възстановяване на природата, биологичното и ландшафтното разнообразие и организация на туризма и рекреацията за включения в територията на парка държавен горски фонд (ДГФ). Съгласно същата заповед ГС, на чиято територия се намира парка, “организират и осъществяват охраната, опазването, стопанисването, устройството и възпроизводството на природните ресурси на територията”. УНП е закрито от 15 февруари 1999 г.
Със Заповед № РД 252/11.06.1996 г. на МОС, считано от 15.06.1996 г. е създадена Районна инспекция по околната среда за Народен парк “Рила” със седалище в гр. Благоевград. Основните функции на инспекцията са организиране и провеждане на контрол върху приложението на нормативните актове по опазване на околната среда, защита на природата и на други нормативни актове при осъществяване на дейности на територията на парка.
Заповед № РД-49/07.02.1997 г. разширява обхвата на дейност на инспекцията и върху територии извън парка. През същата година, със заповед № РД-155 Инспекцията се преобразува в Отдел за Народен парк “Рила” към Националния център за околна среда и устойчиво развитие (НЦОСУР) - София.
В изпълнение на приетия през 1998 г. Закон за защитените територии, Министерство на околната среда и водите със Заповед № РД-504/29.12.98 г. закрива отдела към НЦОСУР и образува Дирекция на Национален парк “Рила” със седалище в Благоевград, считано от 1 януари 1999 г. Основните функции на Дирекцията са: управление и охрана на Национален парк “Рила”; прилагане на плана за управление; възлагане на дейности, предвидени в плана за управление и устройствените планове и проекти; координация и контрол върху дейности, осъществявани от други органи, организации и лица; осъществяване на образователни и информационни програми и проекти; мониторинг на компонентите на околната среда и поддържане на база данни; санкциониране на нарушителите. Районът на дейност на Дирекцията е парк “Рила” в границите по Заповед № 114 от 24.02.1992 г.
Със Заповед № РД-397 от 15.10.1999 г. една част от Народен парк “Рила” е прекатегоризиран в национален парк със същото име, като площта на Национален парк “Рила” е определена на 81 046,0 ха. Останалата част, включваща горския фонд и високопланинските пасища и ливади от община Рила, област Кюстендилска, с площ 27 370,7 ха е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир” със Заповед № РД-310 от 26.06.2000 г. на МОСВ. 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"