Ограничено човешко въздействие

Зоната за ограничаване на човешкото въздействие е в пряка зависимост от разположението на съществуващите резервати, териториите, които попадат в нея, са описани във връзка със съответния резерват.
Резерват “Парангалица” – около резервата се обособява зона за ограничаване на човешкото въздействие както следва: на запад по линията на вр. Русалия - вр. Картал; на изток вр. Картала – х. “Македония” и полоса 200 м ширина от х. “Македония” на юг и югоизток до вр. Русалия. Тази зона ограничава човешкото въздействие от присъствието на курорта “Бодрост”, с. Бачево, селата Годлево, Добърско, Семково.
“Централен Рилски резерват” – около резервата се обособява зона за ограничаване на човешкото въздействие, както следва: на север зоната се простира от линията Будачки камък до хижа “Чакър войвода”, за да се ограничи лесния достъп от Боровец, Бели Искър и Мала Църква. На изток тази зона намалява въздействията от маршрута за х. “Грънчар”. Тук са включени места с висока консервационна значимост, каквито са районите около връх Суха вапа и циркуса на Якорудските езера. Зоната, обособена на юг, ограничава антропогенното въздействие върху резервата. Западната граница на резервата е западна граница на парка и ограничаването на човешкото въздействие от запад е предмет на съвместна дейност с Дирекцията на ПП “Рилски манастир”. Резерват “Скакавица” – зоната за ограничаване на човешкото въздействие се обособява както следва: на запад до връх Кабул и източните склонове, като включва източните и североизточните склонове под върха. Обявяването на тази зона има за цел да запази висококачествените гори от бяла мура с множество ендемични и реликтни видове и висок брой на таксоните.
Резерват “Ибър” – около резервата се обособява зона за ограничаване на човешкото въздействие с цел намаляване антропогенното влияние, най-често свързано с посетители на парка от Костенец и Белмекен. Обособената зона ще позволи по-добра защита на дивата коза и едрите грабливи птици. 
Зона за ограничаване на човешкото въздействие “Северозападна Рила” – Основна причина за обособяването й е необходимостта от предпазване на тази част от безлесната територия с консервационно значение, която е по-слабо представена в съществуващите резервати. В зоната са включени: природната забележителност “Урдини езера”, циркуса на Седемте езера и района около връх Мальовица на изток до м. Римски друм, с цел опазване езерните и крайезерните екосистеми, скални съобщества с висока степен на флористичен ендемизъм, на застрашени животински видове като балканската дива коза, мечките и скалните орли. Тази територия е с голямо биоразнообразие и ландшафтна стойност, както и уникален минералогичен комплекс. По тази причина, управлението на туристическия поток е наложително. Площ около 2 200 ха.
Част от зоната за ограничаване на човешкото въздействие се обособява приоритетно за осигуряване на биологичен обмен между резерватите “Централен Рилски резерват” и “Ибър”. 
Предназначение на зоната за ограничаване на човешкото въздействие.
Макар парковата територия около резерватите да ги осигурява със значителна защита, самото обявяване на парка не е достатъчно, за да гарантира напълно бъдещото им опазване. С оглед увеличаване сигурността за опазване на съществуващите резервати, се определя зона за ограничаване на човешкото въздействие. Целта на тази зона е да намали физическото влияние върху екосистемите в резерватите, като ограничи извършването на някои дейности в районите, разположени непосредствено около тях. Тази зона има за цел също така да поддържа биологическия интегритет между отделните резервати. Тя включва територии, които позволяват необезпокоявано преминаване на диви животни между отделните резервати и поддържане на генетичния поток сред растителните и животинските популации в тях.
І. Режими за зоната за ограничаване на човешкото въздействие
Забраняват се всички дейности с изключение на:
1. Охрана;
2. Потушаване на пожари и противопожарни дейности по изготвен пожароустройствен проект;
3. Спасителни и полицейски акции;
4. Поддържане и възстановяване на растителни и животински видове и техните местообитания;
5. Премахване на неместни (чужди) растителни и животински видове;
6. Регулиране на числеността на животински видове при:
6.1. Епизоотии;
6.2. При нанесени щети на домашни животни или заплаха за посетителите;
6.3. Премахване на скитащи кучета и котки, кръстоски между диви и домашни животни;
7. Събиране на генетичен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;
8. Поддържащи и възстановителни дейности в горите, в насаждения увредени над 15% вследствие на природни бедствия и каламитети, както и в изкуствените насаждения за постепенното им превръщане в естествени по утвърден устройствен проект; 9. Противоерозионни дейности и рекултивация на нарушени терени по утвърдени проекти;
10. Паша на определени места по утвърден проект;
11. Изграждане и поддържане на временни заслони за животновъдство по утвърдени технически проекти на определени места; 12. Транзитно преминаване на стада по определени с проект прокари;
13. Сенокос на определени с утвърден проект места с разрешително от ДНП; 
14. Пешеходен туризъм без нощуване и без бивакуване, по определени и маркирани маршрути;
15. Скално катерене на определени с утвърден проект места. При провеждане на масови прояви след съгласуване с ДНП;
16. Провеждане на просветни и образователни дейности в средищата за традиционни духовни събори:
16.1. Палатков лагер на Общество “Бяло Братство България” в района на х. “Седемте езера” по утвърден проект;
16.2. Палатков лагер на Българска федерация по йога в района на х. “Рилски езера” по утвърден проект;
17. Любителски риболов на определените места;  
18. Събиране на горски плодове, гъби и билки за лични нужди на територията на цялата зона извън определени по утвърден проект и обозначени места;
19. Маркиране и ограждане на поясите от санитарно-охранителните зони;
20. Премахване на нефункциониращи сгради и съоръжения;
21. Научно-изследователска дейност, екологичен мониторинг;
22. Образователна дейност.
ІІ. Норми в зона за ограничаване на човешкото въздействие
1. Паша:
1.1. Числеността на домашните животни, допускани на паша се определя, при спазване на следните нормативи:
1.1.1. За едър добитък – минимум 12 дка на глава;
1.1.2. За овце – минимум 4 дка на глава;
1.2. Стадата се съпровождат от най-много три кучета, които задължително носят спъвачки;
2. Заслони за животновъдството – по утвърдени проекти: без фундамент, вписващи се в средата; 
3. Просветни и образователни дейности в средищата за традиционни духовни събори:
3.1. Палаткови лагери на Общество “Бяло Братство България” и Българска федерация по йога, по утвърден устройствен проект на мястото за лагеруване. До изготвяне на проекта след съгласуване с ДНП;
4. Любителски риболов - Разрешен период за улов:
4.1. за пъстървовите видове риби – от 1 май до 30 септември;
4.2. за останалите видове от – от 1 юли до 31 октомври.
 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"