Туризъм

Тази зона включва обща площ от около 1 000 ха., както следва:
  1. основните и второстепенни туристически маршрути; 
  2. маршрутите за специализиран туризъм;
  3. заслоните с прилежаща територия около тях;
  4. обектите на културно-историческото наследство с прилежащата им територия съобразно наредбата за размерите на необходимата земя при изграждане на строителни обекти;
  5. местата за бивакуване, палене на огън, краткотраен отдих, къмпиране; погледните места;
  6. местата за интерпретиране включващи местата с информационни и обяснителни табели, карти, схеми и др.;
  7. Местата за екстремни спортове; местата около съществуващи спортни съоръжения; местата за отдих по туристическите маршрути (беседки, пейки и др.); 
Зоната се определя като съвкупност от маршрути, чието първостепенно предназначение е да създава условия за туризъм и осигурява туристически услуги. Тази зона е обособена за осигуряване на безопасност, информация и оптимално управление на туристите.
Зоната включва мрежа от пътеки и заслони, както и възможности за настаняване в разположените в парка бази. Тя позволява на туристите да преминават през парка по първостепенните маршрути от европейската мрежа, като им предлага достъп до Пиринския планински масив и до Родопите.
Части от туристическата зона съвпадат с елементи на зона “Сгради и съоръжения”, както и на зона “Резервати”. Във връзка с обособяването на тази зона като зона, най-интензивно използвана от туристите, в нея ще се предлагат значителни възможности за развитие на специализиран туризъм (наблюдение на птици, фотолов и др.) със специализирани туроператори след съгласуване с ДНП. Ще се осигурят възможности и за екстремни спортове като: скално катерене, конна езда, каране на планински велосипеди, но с по-строги ограничения, отколкото при обикновения пешеходен туризъм. Този подход съответства на стратегията за управление на парка, неговото първостепенно предназначение и дългосрочните цели за опазване на видовете и местообитанията.
В Национален парк “Рила” ще бъде насърчаван предимно пешеходният туризъм – преходи по система от установени и официално определени първостепенни и второстепенни маршрути. Зоната за интензивен туризъм предлага възможности за физическо развитие, за творческо и духовно обогатяване и за досег с дивата природа. 
І. Режими за зоната на интензивен туризъм
Забраняват се всички действия с изключение на:
1. Охрана;
2. Потушаване на пожари и противопожарни дейности;
3. Спасителни и полицейски акции;
4. Изграждане, ремонт и поддържане на пътеки и съоръжения за туристическо обслужване и обезопасяване;
5. Пешеходен туризъм, като в частите от маршрутите преминаващи през резервати, се допуска само транзитно преминаване;
6. Специализиран туризъм (преминаване на кон, с планински велосипеди, преходи със ски) по определени и обозначени за целта маршрути по утвърден проект;
7. Научно-изследователска дейност и екологичен мониторинг;
8. Образователна дейност;
9. Палене на огън, бивакуване, къмпиране, алпинизъм на определени, оборудвани и обозначени за тази цел места по утвърден проект;
10. Противоерозионна дейност;
11. Пренощуване в туристически, хижи, заслони и почивни бази;
12. Посещаване, реставрационни работи и поддържане на културноисторическите обекти след съгласуване с ДНП;
13. Строителство туристически заслони по утвърден устройствен проект;
14. Масови прояви след съгласуване с ДНП;
15. Реконструкция, ремонт и поддържане на съществуващите заслони без смяна на предназначението им и увеличаване на застроената и разгърнатата застроена площ;
16. Изграждане и поддържане на съоръжения за образователни дейности;
17. Интерпретативни дейности.
ІІ. Норми
1. Нощувки в заслон – 1 бр., освен при продължително влошаване на атмосферните условия и други екстремни случаи;
2. Нощувки в места за бивакуване – до 20 души и до 3 нощувки;
3. В местата за краткотраен отдих в Парков участък Костенец:
3.1. м. Адживалица (отдел 73 ж), Мандрата (отдел 70 а) и Трещеняка (отдел 72 з) се допуска една нощувка;
3.2. м. Горелия кантон (отдел 75 д) се допуска еднодневен излет без нощувка;
4. Нощувки в къмпинги – до 50 души и до 7 нощувки;
5. Местата и нормите за провеждане на специализиран туризъм (преминаване на кон, с планински велосипеди, преходи със ски) се определят с устройствен проект. 
Пусни видеото

30 години Национален парк "Рила"